آشپزخانه

بومیان کیش قسمتی از حیاط دیوار چینی و مسقف می کردند و با اختصاص دریچه هایی برای تهویه و خارج شدن دود ناشی از آشپزی جهت پخت و پز استفاده می کردند . این نوع آشپزخانه در نداشت و اغلب در فصل تابستان از آن جهت پخت و پز غذا ، نان های محلی ، آسیاب کردن گندم و جو استفاده می کردند. بومیانی که بضاعت مالی کمی داشتند بجای استفاده از دیوار از دعن ( برگ های بافته شده درخت خرما ) جهت ساخت آشپزخانه استفاده می کردند. آشپزخانه این خانه باهمان سبک قدیم احیاء شده و وسایل قدیمی پخت و پز در آن قرار داده شد . هنوز برنج و نمک و نشاسته چهل سال پیش در این مکان قابل مشاهده است.

Address
To Join Us

200 meters away in the fishmarket road, toward the Greekship, opposite of the fishing Port, old seffin, Kish Island

Phone 00987644432844
Postal Code 794172222

Contact Us

© All rights reserved to Kish Native Anthropology House . Design and implementation By YAS ICT