انبار مواد غذایی

با توجه به اقتصاد خودمصرفی بومیان کیش و شرایط جزیره ای کیش ، واحد مسکونی باید قابلیت نگه داری مواد غذایی مورد نیاز خانوداه در طول سال دارا باشد. به طور کلی به انبار « بخار » گفته می شود. در بخار العیش برنج ، آرد ، خمره های ماهی شور، صندوق های ماهی خشک شده و دیگر مواد غذایی نگهداری می شد.

Address
To Join Us

200 meters away in the fishmarket road, toward the Greekship, opposite of the fishing Port, old seffin, Kish Island

Phone 00987644432844
Postal Code 794172222

Contact Us

© All rights reserved to Kish Native Anthropology House . Design and implementation By YAS ICT