بخش دریایی و صید مروارید

در گوشه ای از حیاط این خانه بخش دریایی و دریانوردی کیش قدیم نمایش داده شده ، این بخش شامل تمام ابزار و اداوت صید ماهی ، تورها و گرگورها ، قرقره ها و طناب های لنج های بادبانی که قدمت 80 ساله داره نگهداری می شود ، ضمنا ابزار و ادوات صید مروارید و وسایل اندازه گیری مروارید و تجارت آن در این بخش قرار دارد.

Address
To Join Us

200 meters away in the fishmarket road, toward the Greekship, opposite of the fishing Port, old seffin, Kish Island

Phone 00987644432844
Postal Code 794172222

Contact Us

© All rights reserved to Kish Native Anthropology House . Design and implementation By YAS ICT